De Brugse Databank - immo vastgoed real estate 050 34 34 20
debrugsedatabank privacy
De Brugse Databank immo vastgoed real estate 050 34 34 20

Disclaimer

Definities en opmaakgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de website www.de-brugse-databank.be is onderworpen aan deze Wettelijke Vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de Website houdt automatisch in dat u deze Wettelijke Vermeldingen aanvaardt. Indien u deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten. Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen "u" of "de klant". De Brugse Databank behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde voorwaarden, waaronder deze Wettelijke Vermeldingen, op elk ogenblik wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Wettelijke Vermeldingen regelmatig te consulteren.

Informatie omtrent De Brugse Databank

De website wordt beheerd en uitgebaat door De Brugse Databank bv, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Park 2.
De Brugse Databank is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0436.969.360.

Contactname

Voor specifieke, vastgoedgebonden vragen - bijv. informatie over een bepaald pand - kan u steeds terecht bij
De Brugse Databank
Park 2, Brugge (8000)
telefoon: 050 34 34 20
email: info@de-brugse-databank.be

Gebruik

Indien de klant de voorwaarden beschreven in De website van De Brugse Databank, schendt of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan De Brugse Databank de klant toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

Sluiting van een contract

Via de website van De Brugse Databank kunnen geen bestellingen worden geplaatst of contracten worden gesloten. Deze worden steeds in ons kantoor of via huisbezoek afgesloten en persoonlijk ondertekend.

Vastgoedaanbod

De Brugse Databank levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar vastgoedaanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare panden. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site panden als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het vastgoedaanbod van De Brugse Databank op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. De Brugse Databank bv kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten. De Brugse Databank verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar site. De Brugse Databank kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval De Brugse Databank geenszins aansprakelijk kan gesteld worden. Evenzo zijn de foto's en technische gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van De Brugse Databank geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan De Brugse Databank aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar site opgenomen foto's.

Prijzen

De prijzen op de site worden weergegeven in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn in België, in het bijzonder doch niet beperkt tot notariskosten, eventuele BTW en registratierechten. Deze op de website van De Brugse Databank aangehaalde prijzen betreffen voorstellen tot onderhandeling met de opdrachtgever van De Brugse Databank. Deze binden de opdrachtgever van De Brugse Databank slechts voor zover een eventueel door de klant gedaan bod door deze opdrachtgever expliciet en schriftelijk wordt aanvaard. Alle prijzen worden door De Brugse Databank met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars

De Brugse Databank is onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, België. Voor meer info daaromtrent kan u terecht bij De Brugse Databank alsook op de website van het BIV: www.biv.be. Op de website van De Brugse Databank vindt u het BIV-nummer terug.

Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van deze site erkent de klant uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van De Brugse Databank. Deze website, alsook de lay-out, teksten, logo's, afbeeldingen, foto's en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma's en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Brugse Databank. De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo's die gebruikt worden op deze website zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van De Brugse Databank. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van De Brugse Databank. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft De Brugse Databank het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

Privacy

De Brugse Databank hecht zeer veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de richtlijnen en gedragscodes die De Brugse Databank daarbij in acht neemt, verwijzen wij u graag naar onze Privacy Policy. De Brugse Databank staat tevens in voor de privacy van de eigenaars wat betreft de publicatie van de documentatie verbonden aan op de site te koop / te huur gestelde panden. De specifieke documentatie verbonden aan een te koop of te huur aangeboden pand wordt in overeenstemming met de privacy-regelgeving geanonimiseerd, en kan door de bezoekers van de site pas geraadpleegd worden mits voorafgaande registratie. Het gebruik van deze documentatie is beperkt tot louter specifiek intern gebruik in het kader van interesse in het pand als kandidaat-koper en/of -huurder, en mag door de geregistreerde geenszins gekopieerd, verspreid of op enige andere manier aangewend worden.

Aansprakelijkheid

Onverminderd voorgaande bepalingen van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van De Brugse Databank beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade moet o.m. worden begrepen winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade (niet-exhaustieve opsomming). In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor De Brugse Databank aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 750 euro - Evenmin kan De Brugse Databank aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade inherent aan het gebruik van internet (onderbreking, virus, ...).